General conditions


Artikel 1: Algemene bepalingen

Alle offertes, orderbevestigingen, aannemings- en verkoopscontracten en leveringen gebeuren onder de hierna vermelde voorwaarden. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper, niettegenstaande elk andersluidende voorwaarden van onze mede-contractant.

Artikel 2: Verkoopovereenkomst

Iedere offerte bindt ons slechts gedurende maximaal één maand na het verzenden/overhandigen ervan. Een overeenkomst wordt slechts als gesloten geacht na ontvangst van een
voorbehouds-loze schriftelijke orderbevestiging op onze laatste offerte. Niettegenstaande andersluidende verkoopsvoorwaarden van de klant zullen uitsluitend deze verkoopsvoor-
waarden van toepassing zijn op de overeenkomst met de klant.

Artikel 3: Levering

De koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs voor alle goederen (zowel in hoofdsom, rente als kosten), ooit geleverd door de verkoper, niet betaald heeft. Zolang deze goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden de goederen te verkopen, te verpanden of op enig andere wijze als zekerheid aan te wenden. Het risico van de goederen gaat over op de koper zodra de verkochte goederen voldoende gespecifieerd zijn en in ieder geval vanaf de levering. De levering gebeurt op de maatschappelijke zetel van de verkoper hetzij op het ogenblik van de afgifte van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de koper dat de goederen te zijner beschikking staan.

Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn wij niet verbonden door de in de offerte of in andere documenten opgegeven termijnen/planning, die enkel bij wijze van inlichting verstrekt worden. Vertragingen geven nooit recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien daarentegen door nalatigheid of fout van de koper de afgifte van de koopwaar vertraging oploopt, dan heeft de verkoper het recht om aan de koper bergings- en bewaringskosten aan te rekenen a rato van 15 €/dag/m3 ingenomen ruimte, dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding zoals bepaald
in art. 12.
 

Artikel 4: Annulering

In geval van annulering van de aanvaardde bestelling voor de uitvoering van de overeenkomst is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling. In geval van annulering tijdens de uitvoering van de bestelling zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 5: Overmacht

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Hetzelfde geldt wanneer door onvoorziene marktomstandigheden de kostprijs van de diensten/materialen zou stijgen met meer dan 50 % sinds het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6: Conformiteit van het eindproduct

De conformiteit wordt slechts gewaarborgd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties. Het digitale monster van het te leveren product evenals de foto van het eerste gepersonaliseerde stuk geven een indicatie van het eindproduct. De conformiteit van het eindproduct wordt slechts gewaarborgd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties m.b.t. kleuren, textiel en inkt. (+/- 5% afwijking mogelijk).

Ingeval van eigen fabricaat verbindt de verkoper zich tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.  De verkoper kan geenszins instaan voor de kwaliteit van het door de koper aangeleverde materiaal. 

Artikel 7: Zichtbare gebreken

Met het oog op het vrijwaren van zijn belangen wordt de koper verzocht de goede staat van het vrachtgoed na te gaan, vooraleer het in ontvangst te nemen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur, die alleen verantwoordelijk is. 

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen - op straffe van onontvankelijkheid - aan de verkoper gemeld te worden bij aangetekende brief binnen drie dagen na ontvangst van de koopwaar of, indien de goederen binnen die periode een bewerking ondergaan hebben of werden doorverkocht, vóór het tijdstip van de bewerking en/of de voortverkoop. Klachten wegens verborgen gebreken dienen - op straffe van onontvankelijkheid - per aangetekende brief aan de verkoper gemeld te worden binnen drie maand na levering van de koopwaar.

Gepersonaliseerde goederen (bedrukt/geborduurd/gegraveerd) of custom made referenties worden nooit teruggenomen. Ingeval de klachten als rechtmatig aanvaard worden beperkt het verhaal van de koper zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending. De waarborg zal nooit verder reiken dan de waarborg van de fabrikant of de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige/ondeugdelijke goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst. Klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, machtigen de koper niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

Tenzij ingeval van een bewezen opzettelijke fout in hoofde van de verkoper zal de eventueel verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot de waarde van de overeenkomst en tot de rechtstreekse schade. Onrechtstreekse schade wordt niet vergoed. Door de koper aangeleverde producten /materialen worden nooit vervangen/vergoed.

Artikel 8: Facturen

De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op.

De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

Vanaf de vervaldag brengt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 15 % per jaar op, vanaf de datum van de factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onherleidbaar vastgesteld op 12 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.000 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of chèques evenals andere inningsonkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Artikel 9: Opeenvolgende leveringen

Ingeval van opeenvolgende leveringen, heeft de verkoper het recht betaling te vragen van ieder reeds geleverd en aanvaard gedeelte. In geval van niet-betaling is de verkoper gerechtigd de volgende leveringen op te schorten dan wel het contract te ontbinden, In dit laatste geval is de koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op 30% van de verkoopwaarde van het niet-uitgevoerde contract. 

Artikel 10: Het niet nakomen van verplichtingen

Wanneer de koper hetzij in onderhavige, hetzij in enig ander contract zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Het volstaat dat de verkoper hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (o.m. per brief). Ingeval van ontbinding is door de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract. 

Artikel 11: Juridische toestand v.d. koper

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, vereffening, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 

Artikel 12: Rechtsvorderingen

De koper vrijwaart de verkoper tegen alle rechtsvorderingen die tegen deze laatste zouden worden ingesteld op grond van vervaardiging van textiel met daarop logo's, teksten etc. die door een merk of een gedeponeerd model of eender welk ander privatief recht zijn beschermd.

Artikel 13: Betwistingen

Ingeval van betwisting nopens het bestaan, de uitvoering en/of de uitlegging van de overeenkomst en/of factuur en in het algemeen nopens eender welke betwisting, zal de Rechtbank van Koophandel van Gent, Afdeling Gent uitsluitend bevoegd zijn, hetzij de verkoper  verkiest om de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de koper. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 14: Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden

Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee. 

shopping cart loading..